Članci

O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je osnovana od strane Fondacije za lokalne poslovne inicijative Brčko distrikt BiH i Visoke škole za poslovne nauke iz Ljubljane (Ljubljana School of Business) R Slovenija. Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH je dana 05.01.2012. godine izdalo Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove (prva licenca) za Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Prva generacija brucoša je upisana u akademskoj 2012./2013. godini.

Nakon pozitivnog upravnog nadzora od strane Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, te sprovedenog postupka relicenciranja od strane Komisije stručnjaka sa liste Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta HEA BiH, Visokoj školi eMPIRICA je 16.06.2014. godine izdato Rješenje o obnovi dozvole za rad - trajna licenca. Visoka škola eMPIRICA je prva, i za sada jedina visokoškolska ustanova u Brčkom, koja je dobila Rješenje o obnovi dozvole za rad. 

Zbog velikog interesa koje su kontinuirano pokazivali mladi iz Tuzlanskog kantona za studij na Visokoj školi eMPIRICA, u junu 2015. godine otvoreno je Odjeljenje Visoke škole eMPIRICA u Tuzli. U akademskoj 2015./2016. godini je upisana i prva generacija brucoša u ovom gradu.

Visoka škola eMPIRICA organizuje nastavu na dva studijska programa: Inženjerska informatika i Poslovna informatika. Oba studijska programa traju po tri godine i svaki nosi po 180 ECTS. Nastavu organizujemo na dva načina: kao redovan studij i kao studij na daljinu.

Nastavu na oba studijska programa izvodi 23 nastavnika i saradnika, od toga:

3 vanredna profesora, 3 docenta,  4 doktora nauka u zvanju predavača, 5 magistara/magistara nauka u zvanju predavača, 4 magistra nauka u zvanju asistenta, 3 dipl.ing.el. u zvanju asistenta, 1 dipl.oec. u zvanju asistenta.

Ono što nas razlikuje od ostalih visokoškolskih ustanova u BiH je činjenica da svojim studentima pružamo dvojnu BiH–slovenačku diplomu na studijskom programu Poslovna informatika. Vijeće Državne agencije za kvalitetu u visokom obrazovanju Republike Slovenije (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu - NAKVIS – www.nakvis.si) je svojom odlukom broj 6033-99/2012/4 i službeno dalo saglasnost na ugovor o transnacionalnom obrazovanju kojeg su potpisali Visoka škola za poslovne nauke iz Ljubljane i Visoka škola eMPIRICA za studijski program Poslovna informatika. Time je studijski program Poslovna informatika na Visokoj školi eMPIRICA postao jedini transnacionalni studij Poslovne informatike u BiH koji studentima nudi dvojnu diplomu po završetku studija: diplomu licencirane visokoškolske ustanove iz BiH - Visoke škole eMPIRICA i diplomu akreditiranog studijskog programa akreditirane visokoškolske ustanove iz Slovenije  - Ljubljana School of Business.

Pored toga, Visoka škola eMPIRICA svojim studentima pruža i edukaciju za potrebe sticanja priznatog Cisco industrijskog certifikata  u okviru svoje autorizirane lokalne Cisco akademije mrežnih tehnologija VS eMPIRICA, za studijski program Inženjerska informatika. Studijski program Inženjerske informatike na Visokoj školi eMPIRICA je jedini inženjerski informatički studij u BiH koji studentima omogućava da u okviru samog nastavnog plana i programa studija pohađaju i program Cisco akademije mrežnih tehnologija. Na taj način studenti istovremeno  polažu odgovarajuće ispite iz NPP-a i stiču diplome Cisco akademije mrežnih tehnologija koje su jedinstvene u cijelom svijetu. (Cisco akademija mrežnih tehnologija je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Program je ustanovljen 1997. godine, jedinstven je u cijelom svijetu, i godišnje ga pohađa 900.000 polaznika).

Od 2016. godine Visoka škola eMPIRICA je postala institucionalni član Oracle Academy, globalnog edukacijskog programa prisutnog u više od 145 zemalja širom svijeta, koji nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija. Ovaj obrazovni program pruža institucijama mogućnost da u svoje studijske programe uvrste svladavanje znanja iz oblasti programiranja u programskim jezicima Java, SQL i PL/SQL, dizajna baza podataka i sl., istovremeno razvijajući vještine važne za IT karijeru kao što su rješavanje problema, saradnja i razvijanje kritičkog razmišljanja kroz razne sadržaje za učenje i samouučenje. Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS). Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.  

Za svakog našeg studenta obezbijedili smo besplatan pristup Microsoft Imagine Premium softverskom paketu, u okviru kojeg imaju na raspolaganju MS OS Windows Client, MS OS Windows Server, Developer&Design Tools, Visual Studio Enterprise,  Visio, Project, OneNote, SQL Server, BizTalk Server, SharePoint Server, i dostup do skoro 300 online kurseva u okviru Microsoft Virtual Academy, Cisco Spark kolaboracijskom okruženju i Microsoft Office 365 skupu usluga i alata u oblaku. Svi studenti također dobijaju vlastitu e-mail adresu na domeni empirica.edu.ba, putem koje pristupaju navedenim servisima.

Naše učionice i laboratorije su opremljene najmodernijom opremom iz oblasti informacijskih i komunikacijskih  tehnologija (kompletna Cisco laboratorija, laptopi, računari, projektori, interaktivna elektronska tabla, itd). 

Biblioteka Visoke škole eMPIRICA je snabdjevena svim naslovima iz syllabusa svih predmeta, tako da studenti nemaju potrebe da kupuju potrebnu literaturu. Osim toga, na osnovu ugovora o korištenju bibliotečkih resursa našeg suosnivača, Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane, studenti imaju pristup dodatnim 2000 naslova iz područja računarstva, informatike i ekonomije, te uskoro elektronskom servisu Cobbis i bazi Proqest. Biblioteka Visoke škole eMPIRICA će se kontinuirano dopunjavati obaveznom i dodatnom literaturom.
 
Na Visokoj školi eMPIRICA se od početka rada implementiraju procedure i aktivnosti na osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja, koji se najviše ogledaju u sljedećem:

  • Kontinuirani razvoj institucionalnih kapaciteta,
  • Razvoj i primjena procedura za praćenje kvaliteta izvođenja nastavnog procesa,
  • Razvoj i primjena procedura za kontinuiranu edukaciju nastavnog osoblja u primjeni obrazovnih i ICT tehnologija,
  • Razvoj i primjena procedura za osiguranje kvaliteta e-materijala i procesa e-učenja,
  • Razvoj i primjena procedura za praćenje rezultata studenata u kontinuiranom učenju i na ispitima,
  • Evaluacija nastavnog procesa i nastavnog osoblja kroz anketiranje studenata na kraju svakog semestra, za svaki nastavni predmet i svakog nastavnika/asistenta,
  • Implementacija DMS sistema (Document Management System) u radu Visoke škole eMPIRICA.

U okviru Visoke škole eMPIRICA djeluje Centar za obrazovanje na daljinu,  kao organizaciona jedinica koja inicira, razvija i upravlja studijskim programom koji se izvodi na daljinu. Centar sarađuje sa akademskim i drugim osobljem, kao i drugim organizacionim jedinicama Visoke škole eMPIRICA u cilju razvoja studijskih programa na daljinu, a u skladu sa nastavnim planom i programom, analitikom syllabus-a, raspoloživim nastavnim i stručnim osobljem, materijalnim i tehničkim sredstvima.

Centar za obrazovanje na daljinu kontinuirano organizuje treninge nastavnog osoblja za upotrebu tehnologija potrebnih za kreiranje, distribuciju i upravljanje e-sadržajima i procesom e-učenja. Svi nastavnici koji izvode nastavu su na osnovu toga stekli potrebna znanja i vještine, te prije početka nastave razvili sve e-materijale i kreirali e-učionice za studente na daljinu na svojim predmetima, a koje također mogu koristiti i redovni studenti. Ovi sadržaji su studentima dostupni putem naše LMS/LCMS platforme za e-učenje eCampus (www.ecampus.ba). Osoblje Centra kontinuirano pomaže nastavnicima u razvoju i isporuci e-materijala, posebno u dijelu produkcije multimedijskih obrazovnih sadržaja koje razvijamo uz pomoć software-skih alata kao što je Camtasia, ili uz pomoć interaktivne table. Ovi sadržaji se objavljuju na YouTube kanalu Visoke škole eMPIRICA kao privatni, i dostupni su samo našim studentima. Neki od njih su objavljeni kao javni sadržaji i mogu se pogledati na  http://www.youtube.com/user/VSeMPIRICA?feature=watch

Predavanja se za studente na daljinu, osim putem naše platforme eCampus, održavaju  i kao web konferencijska predavanja, uz pomoć vlastitog servisa Cisco WebEx, te smo jedina visokoškolska ustanova u BiH koja posjeduje lokalnu instalaciju ovog moćnog sistema. Studenti na daljinu su obavezni tokom semestra u prostorijama Visoke škole eMPIRICA uraditi određeni broj laboratorijske vježbe na realnoj opremi, u zavisnosti od zahtjeva i syllabusa predmeta. Ove vježbe se organizuju u popodnevnim satima ili vikendom.

Visoka škola eMPIRICA kroz svoju Akademiju cjeloživotnog učenja – ACU eMPIRICA također omogućava studentima i svom građanstvu edukaciju i testiranje u oblasti ICT kroz autoriziranu lokalnu Cisco akademiju VS eMPIRICA i autorizirani Certiport testni centar. U novembru 2012. godine Visoka škola eMPIRICA je postala autorizirani Certiport testni centar - dobila je autorizaciju da nudi i obavlja Certiport ispite. Time je Visoka škola eMPIRICA postala dio razvijene mreže od preko 12.000 autoriziranih Certiport testnih centara širom svijeta. Certifikacijski programi koje Certiport nudi obuhvataju: Microsoft® Office, Microsoft® Technology Associate, Adobe® Certified Associate,  CompTIA Strata™ IT Fundamentals, Autodesk® Certified User, Intuit® QuickBooks Certified User certifikacijske programe i Internet and Computing Core Certification (IC³®). Značaj ove autorizacije može biti ilustrovan podatkom da je Certiport svjetski lider u certifikacijskim ispitima i praktičnim testnim rješenjima za akademske institucije, radnu snagu i korporativna tržišta tehnologija. U narednom periodu Visoka škola eMPIRICA će kroz svoje programe cjeloživotnog učenja razviti i ponudu obuke za IT programe prestižnih svjetskih IT kompanija, kao što su Microsoft, Adobe i drugi.

Akademija cjeloživotnog učenja, u saradnji sa renomiranom edukacijskom kućom HalPet poslovna komunikacija d.o.o. iz Zagreba, nudi i programe poslovno komunikacijskih vještina za otvorene i zatvorene grupe polaznika.

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics