KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2020/2021

 

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I INFORMATIKE eMPIRICOM u Tuzli

raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa: 

  1. u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ –   2 izvršioca, 

  2. u nastavno zvanje asistent, za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 1 izvršilac.

Minimalni uslovi:  

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna zvanja utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20) i  Statutom Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli. Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja za potrebe izvođenja predavanja na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli su za: 

  1. Profesora visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa studija,pokazana nastavna sposobnost, najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, objavljena publikacija iz oblasti izbora, stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, poznavanje engleskog jezika;
  2. Predavača visoke škole: završen stepen drugog ciklusa studija, pokazana nastavna sposobnost, najmanje 1 (jedan) naučni ili stručni rad iz oblasti izbora objavljen u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, poznavanje engleskog jezika;

  3. Asistenta: završen stepen prvog ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, poznavanje engleskog jezika. 

Dodatni uslovi: 

  1. Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine za sva zvanja.

 

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i  bibliografijom, te uvjerenje o državljanstvu.  

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati koji su diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste. 

Za pokazane rezultate u nastavnom radu, kao uslov za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole, kandidati prilažu dokaz o iskustvu u nastavnom radu na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u zvanju predavač visoke škole ili docent, u trajanju od najmanje jednog izbornog perioda, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Za pokazane rezultate u nastavnom radu, kao uslov za izbor u nastavno zvanje predavač visoke škole, kandidati prilažu dokaz o iskustvu u nastavnom radu na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje dvije godine, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

Kandidati za izbor u nastavna zvanja profesor visoke škole i predavač visoke škole dužni su uz prijavu na konkurs priložiti i stručne i naučne radove u fotokopiji. 

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove, organizirat će se pristupni razgovor. 

Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. 

 Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu: 

Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, Fočanska 1, 75000 Tuzla 

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor u nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa, sa naznakom uže naučne oblasti i nastavnog zvanja za koje se konkuriše – NE OTVARATI". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics