O eMPIRICI

O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je osnovana od strane gosp. Muhdina Mujačića (prije: Fondacija za lokalne poslovne inicijative Brčko distrikt BiH) i Visoke škole za poslovne nauke iz Ljubljane (Ljubljana School of Business) R Slovenija. Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH je dana 05.01.2012. godine izdalo Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove (prva licenca) za Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Prva generacija brucoša je upisana u akademskoj 2012./2013. godini.

Nakon pozitivnog upravnog nadzora od strane Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, te sprovedenog postupka relicenciranja od strane Komisije stručnjaka sa liste Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta HEA BiH, Visokoj školi eMPIRICA je 16.06.2014. godine izdato Rješenje o obnovi dozvole za rad - trajna licenca. Visoka škola eMPIRICA je prva, i za sada jedina visokoškolska ustanova u Brčkom, koja je dobila Rješenje o obnovi dozvole za rad. 

Visoka škola eMPIRICA je prva akreditirana visokoškolska ustanova u Brčkom, institucionalnu akreditaciju dobila je 17.06.2021. godine.

Visoka škola eMPIRICA organizuje nastavu na dva studijska programa: Inženjerska informatika i Poslovna informatika. Oba studijska programa traju po tri godine i svaki nosi po 180 ECTS. Nastavu organizujemo na dva načina: kao redovan studij i kao studij na daljinu.

Zbog velikog interesa koje su kontinuirano pokazivali mladi iz Tuzlanskog kantona za studij na Visokoj školi eMPIRICA, u junu 2015. godine otvoreno je Odjeljenje Visoke škole eMPIRICA u Tuzli. U akademskoj 2015./2016. godini je upisana i prva generacija brucoša u ovom gradu. Ovo Odjeljenje prerasta u samostalno pravno lice u septembru 2020. godine, od kada u Tuzli djeluje Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM, koja nudi inovativni studijski program Računarstvo i informatika, sa smjerovima: Softversko inženjerstvo, Inženjerska informatika, Multimedijsko računarstvo, Poslovna informatika.

Pored toga, Visoka škola eMPIRICA svojim studentima pruža i edukaciju za potrebe sticanja priznatog Cisco industrijskog certifikata  u okviru svoje autorizirane lokalne Cisco akademije mrežnih tehnologija VS eMPIRICA, za studijski program Inženjerska informatika. Studijski program Inženjerske informatike na Visokoj školi eMPIRICA je jedini inženjerski informatički studij u BiH koji studentima omogućava da u okviru samog nastavnog plana i programa studija pohađaju i program Cisco akademije mrežnih tehnologija. Na taj način studenti istovremeno  polažu odgovarajuće ispite iz NPP-a i stiču diplome Cisco akademije mrežnih tehnologija koje su jedinstvene u cijelom svijetu. (Cisco akademija mrežnih tehnologija je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućava sticanje fundamentalnih ICT vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja kompjuterskim mrežama, kao i sticanje drugih vještina potrebnih za razvoj karijere, kao što su rješavanje problema, timski rad i kritičko razmišljanje. Program je ustanovljen 1997. godine, jedinstven je u cijelom svijetu, i godišnje ga pohađa 900.000 polaznika).

Od 2016. godine Visoka škola eMPIRICA je postala institucionalni član Oracle Academy, globalnog edukacijskog programa prisutnog u više od 145 zemalja širom svijeta, koji nudi mogućnosti unaprijeđenja znanja, razvoja vještina i inovacija u oblasti računarskih tehnologija. Ovaj obrazovni program pruža institucijama mogućnost da u svoje studijske programe uvrste svladavanje znanja iz oblasti programiranja u programskim jezicima Java, SQL i PL/SQL, dizajna baza podataka i sl., istovremeno razvijajući vještine važne za IT karijeru kao što su rješavanje problema, saradnja i razvijanje kritičkog razmišljanja kroz razne sadržaje za učenje i samouučenje. Osim toga, Oracle nudi sveobuhvatne i u potpunosti integrirane aplikacije u oblaku i usluge bazirane na platformi (PaaS). Oracle akademija je jedinstvena u cijelom svijetu i godišnje je pohađa više od 2 miliona studenata.  

Za svakog našeg studenta obezbijedili smo besplatan pristup Microsoft Azure Dev Tools for Teaching softverskom paketu, u okviru kojeg imaju na raspolaganju MS OS Windows Client, MS OS Windows Server, Developer&Design Tools, Visual Studio Enterprise,  Visio, Project, OneNote, SQL Server, BizTalk Server, SharePoint Server, i dostup do skoro 300 online kurseva u okviru Microsoft Virtual Academy, WebEx Teams kolaboracijskom okruženju i Microsoft Office 365 skupu usluga i alata u oblaku. Svi studenti također dobijaju vlastitu e-mail adresu na domeni empirica.edu.ba, putem koje pristupaju navedenim servisima.

Naše učionice i laboratorije su opremljene najmodernijom opremom iz oblasti informacijskih i komunikacijskih  tehnologija (kompletna Cisco laboratorija, laptopi, računari, projektori, interaktivna elektronska tabla, mikroračunari i mikrokontroleri, robotski setovi, itd). 

Biblioteka Visoke škole eMPIRICA je snabdjevena svim naslovima iz syllabusa svih predmeta (hard copy ili elektronska verzija). Osim toga, na osnovu ugovora o korištenju bibliotečkih resursa našeg suosnivača, Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane, studenti imaju pristup dodatnim 2000 naslova iz područja računarstva, informatike i ekonomije, te uskoro elektronskom servisu Cobbis i bazi Proqest. Biblioteka Visoke škole eMPIRICA će se kontinuirano dopunjavati obaveznom i dodatnom literaturom.
 
Na Visokoj školi eMPIRICA se od početka rada implementiraju procedure i aktivnosti na osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja, koji se najviše ogledaju u sljedećem:

  • Kontinuirani razvoj institucionalnih kapaciteta,
  • Razvoj i primjena procedura za praćenje kvaliteta izvođenja nastavnog procesa,
  • Razvoj i primjena procedura za kontinuiranu edukaciju nastavnog osoblja u primjeni obrazovnih i ICT tehnologija,
  • Razvoj i primjena procedura za osiguranje kvaliteta e-materijala i procesa e-učenja,
  • Razvoj i primjena procedura za praćenje rezultata studenata u kontinuiranom učenju i na ispitima,
  • Evaluacija nastavnog procesa i nastavnog osoblja kroz anketiranje studenata na kraju svakog semestra, za svaki nastavni predmet i svakog nastavnika/asistenta,
  • Implementacija DMS sistema (Document Management System) u radu Visoke škole eMPIRICA.

Centar za obrazovanje na daljinu je organizaciona jedinica unutar Visoke škole eMPIRICA koja pruža tehničku, didaktičku i organizacionu podršku za e-učenje i studij na daljinu. Centar sarađuje sa akademskim i drugim osobljem, kao i drugim organizacionim jedinicama Visoke škole eMPIRICA u cilju razvoja e-sadržaja, izvođenja i evaluacije e-učenja za studijske programe na daljinu, a u skladu sa nastavnim planom i programom, analitikom syllabus-a, raspoloživim nastavnim i stručnim osobljem, materijalnim i tehničkim sredstvima. Centar raspolaže sljedećim tehnologijama, koje se koriste za potrebe e-učenja i izvođenja predavanja na daljinu: LMS/LCMS eCampus sistem za e-učenje putem Interneta, Cisco WebEx web konferencijski sistem za predavanja na daljinu u realnom vremenu, privatni YouTube kanal za isporuku video-baziranih obrazovnih sadržaja, interaktivna elektronska tabla, autorski alati za produkciju multimedijskih obrazovnih sadržaja. Centar kontinuirano organizuje treninge nastavnog osoblja za upotrebu tehnologija potrebnih za kreiranje, distribuciju i upravljanje e-sadržajima i procesom e-učenja. Svi nastavnici koji izvode nastavu su na osnovu toga stekli potrebna znanja i vještine, te prije početka nastave razvili e-materijale i kreirali e-učionice za studente na daljinu na svojim predmetima, a koje također mogu koristiti i redovni studenti. 

Predavanja se za studente na daljinu, osim putem naše platforme eCampus, održavaju  i kao web konferencijska predavanja, korištenjem servisa Cisco WebEx Meetings. Studenti na daljinu su obavezni tokom semestra u prostorijama Visoke škole eMPIRICA uraditi određeni broj laboratorijske vježbe na realnoj opremi, u zavisnosti od zahtjeva i syllabusa predmeta. Ove vježbe se organizuju u popodnevnim satima ili vikendom.

Visoka škola eMPIRICA kroz svoju Akademiju cjeloživotnog učenja – ACU eMPIRICA također omogućava studentima i svom građanstvu edukaciju i certificiranje u oblasti ICT kroz autoriziranu lokalnu Cisco akademiju VS eMPIRICA, Oracle akademiju i autorizirani Certiport testni centar. 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics